Egészségvédelmi program

 

EGÉSZSÉGVÉDELMI PROGRAM

 

Az iskola a jogszabályoknak megfelelően együttműködik az egészségügyi intézményekkel a tanulók egészségügyi ellátásának megvalósításában, szükség szerint és az általános iskolákkal együttműködve.

 

Az egészségvédelmi program célja:

 • Testileg, lelkileg és szociálisan egészséges, érett személyiség kialakítása, amely képes gondoskodni saját és mások egészségének megőrzéséről, védelméről, fejlesztéséről.

 

Az egészségvédelmi program tartalma:

 • A tanulók bevonása az egészségnevelési akciókba, valamint az egészségügyi ismeretek elsajátításának ösztönzése különös tekintettel a mentális egészségre;
 • Az egyén egészségtudatának és felelősségtudatának kialakítása a személyi higiénia fontosságával kapcsolatban;
 • Ismeretek átadása a humánusabb társas kapcsolatok kialakításáról, valamint a lelki egészség megőrzéséről és fejlesztéséről;
 • A tanulók egészségkultúrájának fejlesztése, azzal a céllal, hogy az egészségük gondozása a mindennapi szokások, szükségletek és cselekvések szerves része legyen;
 • A tanulók részvétele az iskolai környezet higiéniai és esztétikai megőrzésében.
 • Tanulók bevonása a „Boldogságórák” integrált programba a lelki egészségük megőrzése és fejlesztése érdekében.

 

Az egészségvédelmi program tartalmának megvalósítása:

A hangszerjáték közben felvett helytelen testtartásból adódó deformitások megelőzése érdekében a tanárok minden hangszerórán rendszeresen figyelmeztetik a növendékeket a helyes hangszertartás és a helyes  testtartás fontosságára.

Emellett az oktatók minden hangszeróra elején felhívják a figyelmet a higiénia fontosságára, azaz megkérik a tanulókat arra, hogy minden óra előtt mossanak kezet. Az iskolában plakátok emlékeztetik a tanulókat a kézmosás fontosságára.

Általános iskoláikban a tanulókat más típusú egészségügyi ellátásba (rendszeres vizsgálatok, védőoltások stb.) is bevonják.

 

A 2019/2020-as tanévtől a Zeneiskola részt vesz a Boldogságórák programban a budapesti „Jobb Veled a Világ” alapítvány támogatásával.

A program a tanév minden hónapjában olyan témát jár körül, mely segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és a folyamatos önismereti fejlesztéssel és boldogságérzetet fokozó technikák bemutatásával személyes, lelki egészségüket is tápláló kompetenciákat fejleszti.

A boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem hogy vezérfonalat adjon az óvodásoknak, iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint hogy lehetőséget adjon a testi-lelki egészség megtartásához szükséges tényezők tanulmányozására és tudatosítására.

A program célja olyan optimista, magabiztos és kitartó óvodások és iskolások nevelése, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak.

A program keretében “Boldogságórák” szakkört szervezünk az iskolában csoportonként heti egy alkalommal. A foglalkozásokat az iskola pszichológusa tartja, aki 2021-ben elvégezte a “Boldogságórák elméletének és módszertanának elsajátítása a pedagógusok és a diákok érzelmi intelligenciájának valamint pozitív gondolkodásának fejlesztése érdekében” című 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési programot.

A szakkör tervezett témái a következők: hála gyakorlása, az optimizmus gyakorlása, társas kapcsolatok ápolása, boldogító jócselekedetek, célok kitűzése és elérése, megküzdési stratégiák, apró örömök élvezete, megbocsátás, testmozgás és fenntartható boldogság.

 

A 2023/2024-es tanévtől a Zeneiskola csatlakozott a magyarországi „Jobb Veled a Világ” Alapítvány új mentálhigiénés programjához, az Erősségközpontú oktatási programhoz.

A program a boldog élethez szükséges pszichés alapokat tárja fel, hozzájárul a résztvevő gyerekek személyiségfejlődéséhez és átadja számukra a jóllét megteremtéséhez és a kihívások legyőzéséhez szükséges eszközöket.

A program segít kiépíteni a gyerekek és a fiatalok jövőorientáltságát, pozitív életfelfogását és optimizmusát, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy jól tudjanak boldogulni az élet minden területén. Emellett pozitív megküzdési módszereket ad a fiatalok kezébe, amelyekkel legyőzhetik a leggyakrabban előforduló stresszorokat ahelyett, hogy dohányzásba vagy más egészségkárosító tevékenységbe kezdenének.

A program specifikus céljai:

 • Karaktererősség-alapú nyelvezet és gondolkodásmód kialakítása
 • Mások erősségeinek felismerése és az azokról való gondolkodás fejlesztése
 • Saját erősségek azonosítása és az erről való gondolkodás fejlesztése
 • Az erősségek alkalmazása és gyakorlása
 • Csoport (osztály, iskola) erősségeinek azonosítása, fejlesztése.

 

A program részeként a 2023/2024-es tanévben 2 tanár és az iskola pszichológusa részt vett az „Erősségközpontú oktatási program – az erősségközpontú fejlesztés elmélete, módszertana és gyakorlatban való alkalmazása a köznevelési intézményekben” című 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési távoktatási programon, melynek szervezője a magyarországi „Jobb Veled a Világ” Alapítvány volt. A képzésen való részvétel anyagi hátterét és a program lebonyolításának tárgyi feltételeit a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársága biztosította.

A program várható eredménye a tanulók nagyobb elégedettsége és aktívabb részvétele az iskolai tevékenységekben (tanórákon, szakkörökön, koncerteken), a tanulók könnyebb átmenete az óvodából alsó tagozatba és alsó tagozatból felső tagozatba, jobb iskolai eredmények, nagyobb elégedettség és önbecsülés, alacsonyabb kockázat a depresszió kialakulására… Arra is számítunk, hogy a programnak köszönhetően a tanulók jobban tudják kezelni a stresszt és a mindennapi élet nehézségeit.

 

A 2024/2025-ös tanévtől a Boldogságórák Alapprogram és a Boldogságóra Erősségprogram a Boldogságóra Integrált program részeként valósul meg, amely a fentieken túl az Boldogságóra Önbizalom programot és a Boldogságóra Mindfulness programot is tartalmazza.

 

A “Boldogságórák” szakkör mellett a tanév során a program részeként szolfézs órákon is szervezünk mentálhigiénés foglalkozásokat.

 

 

A BOLDOGSÁGÓRÁK INTEGRÁLT PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TERVE
A megvalósu lás tervezett ideje Tevékenység Cél Cél-

csoport

A tevékenységek szervezői Követés és evaluáció
szeptember Szülői értekezlet „A tanulók bevonása az Alapfokú Zeneiskola mentálhigiénés szakkörébe” témában A szülők tájékoztatása a „Boldogságórák” szakkör témáival, céljaival és várható eredményeivel kapcsolatban Szülők Az iskola pszichológusa és a szolfézstanárok Elektronikus napló, jegyzőkönyv a szülői értekezletről
szeptember A szakkör promóciós anyagainak (plakátok, online poszterek) összeállítása A szakkör népszerűsítése annak érdekében, hogy minél több tanuló be tudjon kapcsolódni a programba Diákok és szülők Az iskola pszichológusa és vezetősége Az iskola panója és facebook oldala
szeptember A szakkör megszervezése Operatív terv összeállítása és a szakkör megtartási ütemtervének meghatározása Diákok Az iskola pszichológusa és vezetősége A szakkör összeállított operatív terve a megvalósítás

ütemtervével

szeptember Szakköri foglalkozások megtartása, téma: a hála gyakorlása, kíváncsiság A magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola alsó tagozatos növendékeinek mentálhigiénés kultúrájának fejlesztése, gazdagítása Diákok Az iskola pszichológusa és a szolfézstanárok Elektronikus napló és az iskola Éves munkatervének megvalósításáról szóló beszámoló
október Szakköri foglalkozások megtartása, téma: az optimizmus gyakorlása, pozitív énkép A magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola alsó tagozatos növendékeinek mentálhigiénés kultúrájának fejlesztése, gazdagítása Diákok Az iskola pszichológusa és a szolfézstanárok Elektronikus napló és az iskola Éves munkatervének megvalósításáról szóló beszámoló
november Szakköri foglalkozások megtartása, téma: társas kapcsolatok ápolása, kedvesség A magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola alsó tagozatos növendékeinek mentálhigiénés kultúrájának fejlesztése, gazdagítása Diákok Az iskola pszichológusa és a szolfézstanárok Elektronikus napló és az iskola Éves munkatervének megvalósításáról szóló beszámoló
december Szakköri foglalkozások megtartása, téma: boldogító jócselekedetek, szeretet A magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola alsó tagozatos növendékeinek mentálhigiénés kultúrájának fejlesztése, gazdagítása Diákok Az iskola pszichológusa és a szolfézstanárok Elektronikus napló és az iskola Éves munkatervének megvalósításáról szóló beszámoló
január Szakköri foglalkozások megtartása, téma: célok kitűzése és elérése, motiváló jövőkép A magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola alsó tagozatos növendékeinek mentálhigiénés kultúrájának fejlesztése, gazdagítása Diákok Az iskola pszichológusa és a szolfézstanárok Elektronikus napló és az iskola Éves munkatervének megvalósításáról szóló beszámoló
február Szakköri foglalkozások megtartása, téma: megküzdési stratégiák, egészséges önbecsülés A magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola alsó tagozatos növendékeinek mentálhigiénés kultúrájának fejlesztése, gazdagítása Diákok Az iskola pszichológusa és a szolfézstanárok Elektronikus napló és az iskola Éves munkatervének megvalósításáról szóló beszámoló
március Szakköri foglalkozások megtartása, téma: apró örömök élvezete, feltétel nélküli önszeretet A magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola alsó tagozatos növendékeinek mentálhigiénés kultúrájának fejlesztése, gazdagítása Diákok Az iskola pszichológusa és a szolfézstanárok Elektronikus napló és az iskola Éves munkatervének megvalósításáról szóló beszámoló
április Szakköri foglalkozások megtartása, téma: megbocsátás, önmagunkkal való együttérzés A magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola alsó tagozatos növendékeinek mentálhigiénés kultúrájának fejlesztése, gazdagítása Diákok Az iskola pszichológusa és a szolfézstanárok Elektronikus napló és az iskola Éves munkatervének megvalósításáról szóló beszámoló
május Szakköri foglalkozások megtartása, téma: testmozgás, vitalitás A magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola alsó tagozatos növendékeinek mentálhigiénés kultúrájának fejlesztése, gazdagítása Diákok Az iskola pszichológusa és a szolfézstanárok Elektronikus napló és az iskola Éves munkatervének megvalósításáról szóló beszámoló
június Szakköri foglalkozások megtartása, téma: fenntartható boldogság A magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola alsó tagozatos növendékeinek mentálhigiénés kultúrájának fejlesztése, gazdagítása Diákok Az iskola pszichológusa és a szolfézstanárok Elektronikus napló és az iskola Éves munkatervének megvalósításáról szóló beszámoló
A tanév során Online konzultáció a magyarországi „Jobb Veled a Világ” Alapítvánnyal, részvétel a program szupervíziójában Tapasztalatcsere, megbeszélés, támogatás a mentálhigiénés foglalkozásokat érintő aktuális nehézségekkel kapcsolatban A program iskolai megvalósítói Az iskola pszichológusa és a szolfézstanárok Az iskola Éves munkatervének megvalósításáról szóló beszámoló
A tanév során Az oktatásban részt vevő tanulók, tanügyi dolgozók lelki egészségének megőrzésével kapcsolatos képzéseken való részvétel A tanárok, a vezetőség és a szakszolgálati munkatárs tudásának, készségeinek fejlesztése – az oktatásban részt vevő tanulók, dolgozók lelki egészségének megőrzésével kapcsolatban Az iskola vezetősége, tanárai és pszichológusa Az iskola pszichológusa hazai és külföldi szakértőkkel/ előadókkal együttműködve Az iskola Éves munkatervének megvalósításáról szóló beszámoló

 

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.